REGULAMIN KONKURSU "Oznaki wiosny" organizowanego przez IMEDIA S.C. w roku 2013
 1. Organizatorem konkursu jest firma IMEDIA S.C. – właściciel portalu www.kutno.net.pl
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników którzy posiadają aktywne konta na portalu www.kutno.net.pl .
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
 4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć.
 5. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@kutno.net.pl
 6. Prace w formacie JPG w rozdzielczości od 2000x2000 (2000 punktów - minimalna dla krótszego boku zdjęcia.
 7. Format nadsyłanych fotografi JPG kolory w przestrzeni barwnej RGB (sRGB) rozmiar nie powinien przekraczać 4MB. Inne formaty są niedopuszczalne!
 8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki umożliwiające identyfikację autora lub sztucznie naniesione cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 9. Fotografie zawierające przemoc, pornografię, treści ksenofobiczne czy też rasistowskie, nieetyczne (wg uznania redakcji) oraz inne elementy niezgodne z Polskim Prawem i dobrymi obyczajami będą dyskwalifikowane.
 10. W treści maila / listu elektronicznego należy podać: LOGIN z portalu KCI, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. Mile widziany komentarz do zdjęcia i ewentualny tytuł pracy.
 11. Login: xxxxx

  Imię i nazwisko: aaaa bbbb

  Tel: zzz zzz zzz

  Oświadczenie – wzór:

  Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć w konkursie „Oznaki Wiosny” organizowanym przez IMEDIA S.C. ul. Wojska Polskiego 10A w Kutnie, oraz zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.

  Wyrażeniem zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych dotyczących promocji konkursu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

 12. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania IMEDIA S.C. uzyskuje prawo do publikacji nadesłanych prac w swoich mediach (zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych). Magazyn KCI, Gazeta Lokalna, Portal www.kutno.net.pl portal fotograficzny www.fotoklub.kutno.net.pl oraz www.gazetalokalna.com.pl
 13. Za publikację nadesłanych prac autorowi nie przysługuje honorarium.
 14. IMEDIA S.C. - NIE NABYWA praw na wyłączność do fotografii. Autor może dalej wykorzystywać je w innych mediach, publikować, odsprzedawać. Jednak autorowi nie przysługuje prawo wycofania fotografii z archiwum i mediów należących do IMEDIA nawet gdy odsprzeda prawa do fotografii podmiotom trzecim.
 15. Zdjęcia należy nadsyłać na adres konkurs@kutno.net.pl do dnia 20.04.2013r.
 16. Po zebraniu prac konkursowych redakcja udostępni je na portalu fotograficznym – www.fotoklub.kutno.net.pl w systemie umożliwiającym głosowanie.
 17. Głosowanie będzie trwać przez 7 dni od czasu opublikowania prac.
 18. Wyniki głosowania zostaną opublikowane po podliczeniu i weryfikacji poprawności głosów.
 19. Głosować będą zalogowani użytkownicy fotoklubu. IMEDIA S.C. zastrzega sobie możliwość analizy kont osób głosujących, aby wykluczyć wielokrotne zakładanie konta przez jedną osobę w celu podbijania wyników głosowania, oraz zakładania kont tylko po to aby oddac głos.
 20. W razie niejasności czy też problemów technicznych redakcja zastrzega sobie prawo do powołania wewnętrznego JURY które rozstrzygnie o wynikach konkursu.
 21. Decyzje jury są ostateczne.
 22. Decyzja o zwycięskich fotografiach zostaną opublikowane w wybranych mediach należących do IMEDIA S.C. oraz u podmiotów współpracujących.
 23. IMEDIA S.C. zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w ramach promocji i informacji o niniejszym konkursie. Publikacja może nastąpić w mediach należących do IMEDIA S.C. oraz mediach zaprzyjaźnionych z IMEDIA.
 24. IMEDIA S.C. zastrzega sobie możliwość zorganizowania wystawy pokonkursowej na której zostaną przedstawione nadesłane zdjęcia, zarówno zwycięskie jak i pozostałe.
 25. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie we własnych mediach, używania ich w Internecie oraz w innych formach publikacji. Publikację będą dotyczyć informacji o konkursie oraz promocji przyszłych konkursów organizowanych przez IMEDIA S.C. .
 26. IMEDIA S.C. nie będzie wykorzystywała nadesłanych prac do promocji firm i podmiotów trzecich, oraz nie będzie wykorzystywała ich w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z firmą IMEDIA S.C. i konkursem.

 27. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  1. I Nagrodę główną tablet 7” z systemem operacyjnym ANDROID 4
  2. II karta pamięci 16GB SDHC
  3. III komplet akumulatorków 4 sztuki + ładowarka

 28. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 29. Nagrody będą do odbioru w biurze IMEDIA S.C. przez 30 dni od daty ukończenia konkursu.
 30. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, w takiej sytuacji nadesłane prace mogą nie zostać nigdzie publikowane przez IMEDIA S.C..
 32. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
 33. Osoby uczestniczące w konkursie oświadczają, że posiadają pełne prawa do nadesłanych fotografii. Są ich autorami, a ich prace nie są obciążone prawami podmiotów trzecich które uniemożliwiałyby publikację w/w prac w mediach należących do IMEDIA S.C. oraz u partnerów IMEDIA.
 34. Uwaga! IMEDIA S.C. umożliwia udział w konkursie pracowników firmy IMEDIA S.C. oraz ich rodzin, z wyłączeniem możliwości odbioru nagród. Jeśli zwycięzcą konkursu zostanie ktoś z pracowników formy IMEDIA S.C. lub ich rodzin, nagroda automatycznie przechodzi w ręce osoby niezwiązanej z firmą IMEDIA S.C. która zajęła kolejne miejsce w konkursie.
 35. IMEDIA S.C. zastrzega sobie prawo do publikacji loginów osób głosujących w konkursie.
LOGOWANIE
PARTNERZY
STATYSTYKI
Zdjęć w FotoKlubie: 2546
W ostatnich 30 dniach: 0
Użytkowników: 336
SONDA
-----